Program Azas

PROGRAM AZAS PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA

Mengingat sekedar keperluan maksud kami memberi tafsir atas Azas-azasnya Partai Syarikat Islam Indonesia, yakni suatu Partai Politik yang maksudnya akan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya, maka cukuplah disini kami pertunjukan kecukupannya Agama Islam untuk menimbulkan suatu ummat yang bersatu, sebagaimana yang telah nyata-nyata dipersaksikan oleh riwayat pada zamannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Bangsa Arab yang semenjak zaman Purbakala senantiasa di dalam perpecahan berupa pelbagai qabilah (stam), yang selalu didalam perselisihan dan permusuhan serta peperangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga segenap bangsa dan negerinya terancam akan menjadi binasa, seakan-akan mereka itu berada di “tepi suatu sumur api” (‘ala syafa hufratin-minannari), sebagai yang digambarkan didalam Quran Surah Ali-imran (3) ayat 102, dengan kekuatan Agama Islam, dengan pimpinan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, qabilah-qabilah dan golongan-golongan yang senantiasa berselisih dan berperang yang satu dengan yang lainnya itu, terhimpunlah menjadi satu ummat, suatu ummat yang bersatu, yang penuh-penuh kehidupan dan kekuatan lahir batinnya, sehingga kerajaan-kerajaan yang terbesar yang tunggal zaman dengan mereka, seperti kerajaan Rum (rajanya dunia Barat) dan kerjaan Persia (rajanya dunia Timur) bertakluk kepada mereka itu.

Tidak ada lain agama yang telah menimbulkan kehidupan baru yang begitu luas kepada pemeluk-pemeluknya sebagai Agama Islam.—ialah suatu kehidupan yang meliputi segala cabang perbuatan manusia;—suatu perubahan yang mengenai seorang-seorang (individu—syakhshiyyah), mengenai keluarga, mengenai pergaulan hidup (maatchappij—ijtima’iyyah), mengenai ummat (natie), mengenai negeri; suatu pembangkit peri-kebendaan (materieel—maddi), pembangkit budi pekerti (moreel—abadi), pembangkit akal (intelectueel—’aqli), pembangkit kebatinan (spiritueel—rokhani). Agama Islam telah menimbulkan perubahan, mengangkat peri-kemanusiaan dari pada sedalam-dalamnya jurang kerendahan derajat sampai kepada setinggi-tingginya puncak keadaban (kesopanan) didalam suatu tempo yang tidak lebih lama dari pada seperempat abad lamanya (609-632 M).

Mengingat contoh yang nyata-nyata telah dipersaksikan oleh riwayat sebagai yang diuraikan dengan sesingkat-singkatnya diatas ini, maka didalam Program Azas Partai Syarikat Islam Indonesia telah ditetapkan seperti yang berikut :

  1. PERSATUAN DALAM UMMAT ISLAM
  2. KEMERDEKAAN UMMAT (Nationale Vrijheid)
  3. SIFAT NEGARA (Staat) DAN PEMERINTAHAN
  4. PENGHIDUPAN EKONOMI
  5. KEADAAN DAN DERAJAT MANUSIA DI DALAM PERGAULAN HIDUP BERSAMA DAN DI DALAM HUKUM
  6. KEMERDEKAAN YANG SEJATI

 

Bagikan ....